Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Y học là một khoa học luôn thay đổi. Khi nghiên cứu mới và kinh nghiệm lâm sàng mở rộng kiến thức của chúng tôi, những thay đổi trong điều trị và điều trị bằng thuốc là cần thiết. Các chuyên gia thông tin ung thư am hiểu đã kiểm tra với các nguồn được cho là đáng tin cậy trong nỗ lực cung cấp thông tin đầy đủ và nói chung phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận tại thời điểm xuất bản.

Tuy nhiên, do khả năng xảy ra lỗi của con người hoặc những thay đổi trong khoa học y tế, cả Hiệp hội Kiểm soát Ung thư Toàn diện Iowa hoặc bất kỳ bên nào khác đã tham gia vào việc chuẩn bị hoặc xuất bản công trình này đều không đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là chính xác hoặc đầy đủ về mọi mặt và họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó. Độc giả được khuyến khích xác nhận thông tin trong tài liệu này với các nguồn khác.