Tuyên bố về việc sử dụng tin nhắn SMS

Các thành viên, người đăng ký và người đăng ký của Hiệp hội Ung thư Iowa (sau đây gọi là "Consortium") có thể chọn nhận tin nhắn văn bản / tin nhắn ngắn (SMS) từ Consortium. Consortium sử dụng tin nhắn SMS để gửi lời nhắc và thông báo sự kiện. Các thành viên, người đăng ký và người đăng ký của Consortium có thể chọn không nhận tin nhắn SMS từ Consortium bằng cách phát lại "STOP" bất kỳ lúc nào hoặc bằng cách bỏ chọn hộp đồng ý trong hồ sơ thành viên của họ tại https://iowacancerconsortium.wildapricot.org/Sys/Login. Vui lòng gửi email cho [email protected] nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc để được hỗ trợ chọn tham gia hoặc không nhận tin nhắn SMS.

Cập nhật lần cuối: June 19, 2023