Hướng dẫn của Chuyên gia Y tế Công cộng về Can thiệp Kiểm soát Ung thư Dựa trên Bằng chứng (EBI)

Hướng dẫn của các chuyên gia y tế về các can thiệp kiểm soát ung thư dựa trên bằng chứng

Viết bởi Rachel Schramm, Giám đốc chương trình, Hiệp hội Ung thư Iowa
Cập nhật Tháng Hai 22, 2024

Là những người hành nghề y tế công cộng, chúng tôi liên tục đánh giá nhu cầu của cộng đồng và cập nhật các bài học kinh nghiệm từ các đồng nghiệp của chúng tôi. Đặc biệt là trong thời điểm bùng phát hoặc khẩn cấp, điều này cho phép các học viên bắt đầu theo một con đường và có những người khác đi theo họ - thích nghi và thay đổi khi họ di chuyển.

Trong kiểm soát ung thư, có rất nhiều tổ chức và trang web giúp tổ chức bằng chứng và thực hành tốt nhất ở cấp tiểu bang và quốc gia. Đây là những trang web mà nhân viên của chúng tôi tham khảo thường xuyên và các tài nguyên được sử dụng và trích dẫn trong Kế hoạch Ung thư Iowa để hướng dẫn công việc của Iowa nhằm giảm gánh nặng ung thư.

Thúc đẩy công bằng y tế trong phòng ngừa và quản lý bệnh mãn tính (CDC)
https://www.cdc.gov/chronicdisease/healthequity/index.htm

Cổng thông tin hỗ trợ kỹ thuật kiểm soát ung thư (TAP) - Trung tâm Ung thư George Washington
https://cancercontroltap.smhs.gwu.edu/

Hướng dẫn Cộng đồng - Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
https://www.thecommunityguide.org/

Các chương trình kiểm soát ung thư dựa trên bằng chứng (EBCCP)
https://ebccp.cancercontrol.cancer.gov/index.do

Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa (PRC) - Đại học Y tế Công cộng Iowa
https://prc.public-health.uiowa.edu/